Współpraca gospodarcza Polski i Niemiec – wyniki i prognozy

XVII Doroczna Konferencja Prasowa
„Stan polsko-niemieckich stosunków gospodarczych
– wyniki za rok 2013 oraz prognoza koniunktury na 2014”

P1170223

 Rok 2013 był kontynuacją okresu wzrostu gospodarczego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Stabilny wzrost gospodarczy w obu krajach w 2013 r. (PL – 1,6%, DE – 0,4%) stworzył dobre ramy dla rozwoju intensywnej współpracy gospodarczej. Integracja Polski z UE i stały wzrost umożliwia Polsce doganianie wyżej rozwiniętych gospodarek UE. Tylko w latach 2004-2013 skumulowany wzrost polskiego PKB wyniósł 48,5%, w Niemczech w tym samym okresie – 13,8%.

Obie gospodarki pozytywnie oddziaływały na siebie. Według polskich danych w 2013 roku dynamika wzajemnego handlu wyniosła 3,8% i była wyższa od naszych relacji z resztą krajów UE o 0,3 punktu procentowego. W ubiegłym roku Polska odnotowała prawie 5 mld € nadwyżki handlowej z Niemcami. Łączny poziom obrotów wyniósł w tym czasie rekordowe 71,5 mld €, w tym 38,2 mld € polskiego eksportu do Niemiec (+5,9%) i 33,3 mld € importu z Niemiec (+1,5%).

Natomiast według niemieckich danych, w 2013 r. Niemcy wyeksportowały do Polski towary o wartości 42,3 mld € (dane te zaliczają do niemieckiego eksportu również reeksport do Polski towarów z Dalekiego Wschodu), a zaimportowały na sumę 35,8 mld €. Dawało to dodatnie saldo dla Niemiec w wysokości 6,5 mld € oraz oznaczało dynamikę handlu na poziomie 4,3%. Łączny poziom obrotów wyniósł w 2013 r. – 78,1 mld €. Zatem zarówno według danych polskich, jak i niemieckich rok 2013 był rokiem rekordowym w zakresie bilateralnych obrotów handlowych.

Tak wysoki poziom wzajemnych obrotów handlowych stawia Polskę wśród TOP TEN niemieckich partnerów handlowych. Niemcy od prawie 20 lat są natomiast pierwszym partnerem handlowym Polski z ubiegłorocznym 25%-owym udziałem w polskim eksporcie i 21,5%-owym w imporcie.

Struktura towarowa wzajemnego handlu od kilku lat nie ulega poważniejszym zmianom i dominują w niej wyroby przemysłowe. Polska do tej pory przyciągnęła 25,8 mld € niemieckich inwestycji bezpośrednich. Według danych Niemieckiego Banku Federalnego tylko w 2013 roku niemieckie przedsiębiorstwa zainwestowały w Polsce 2,1 mld €. Polskie firmy natomiast zainwestowały w ubiegłym roku w Niemczech ok. 140 mln €, a skumulowana wartość polskich inwestycji w Niemczech sięga już prawie 1,0 mld €.

Prognozy gospodarcze na 2014 rok (+2,8% PKB Polski i ok. 2% PKB Niemiec) wskazują na bardzo sprzyjające warunki dla dalszego wzrostu bilateralnej wymiany handlowej i kontynuację wysokiej dynamiki eksportowej polskich firm na rynku niemieckim. Rok 2014 jest też rokiem 10-lecia przystąpienia Polski do UE, a niezaprzeczalnym sukcesem tego okresu jest ponad dwukrotny wzrost polskiego eksportu do Niemiec (z 17,9 mld € w 2004 r. do 38,2 mld € w 2013), przy także dużej dynamice eksportu niemieckiego do Polski (odpowiednio z 17,4 mld € do 33,3 mld €).

Opracowano:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
oraz Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Berlinie

www.berlin.trade.gov.pl
www.berlin.polemb.net

Na zdjęciu od lewej: dr Jacek Robak – radca minister, kierownik WPHI (Wydzialu Promocji Handlu
i Inwestycji) minister Tomasz Kalinowski – Wydzial Ekonomiczny Ambasady RP w Berlinie

foto: Krystyna Koziewicz

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 976 Czytelników
Pin It