Łączy nas Polska – Forum Mediów

II Światowe Forum Mediów Polonijnych, Kraków, 26-29 września 2019

Pod hasłem „Łączy nas Polska” w dniach 26-29 września w Krakowie odbyło się II Światowe Forum Mediów Polonijnych. W mojej wieloletniej aktywności w mediach, jako dziennikarki, blogerki, fotografki uczestniczyłam dotychczas w ponad 20 forach, organizowanych przez Stanisława Lisa z Tarnowa, z Małopolskiego Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą, przez Wiesława Lewickiego z Akwizgranu, prof. Dr. Marię Kalczyńską ze Stowarzyszenia Polonika Niemieckie z Opola oraz Teresę Sygnarek ze Szwecji. Wartością bezcenną tych spotkań pozostały trwałe kontakty, ale też możliwość identyfikowania się ze środowiskiem mediów polonijnych z całego świata, co służy wymianie doświadczeń w zakresie kreowania wizerunku Polaka i Polski w kraju emigracji. Tarnowska edycja miała przede wszystkim na celu odwiedzanie różnych regionów Polski, co miało skłonić dziennikarzy do ich promowania na świecie.
Uczestnicy ŚFMP w 20 edycjach odwiedzili prawie wszystkie regiony Polski, gdzie spotykali się z przedstawicielami samorządów, oraz uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach. Cykl corocznych spotkań dziennikarzy łączyło jedno przesłanie: miłość do kraju ojczystego i chęć promowania go na całym świecie. To był czas nawiązywania przyjaźni i zdobywania wiedzy na temat Polski, której często Polonusi żyjący na emigracji nie posiadali. Był to także czas przełamywania barier i uprzedzeń; czas pokory i podziwu dla starszych kolegów, z uporem i wytrwałością realizujących swe zadania w obcych krajach, które z przymusu, albo wyboru stały się ich „drugim domem”.

Dziennikarze z tarnowskiego forum, mając szeroki dostęp do bezpośrednich informacji, mogli z całą odpowiedzialnością i obiektywnie spojrzeć na sprawy polskie okiem emigranta. Zauważaliśmy oczywiście, gdy był to obraz nieco podkolorowany w myśl Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła: „Polska jest naszą matką, o matce nie mówi się źle”. Zarówno wtedy, jak i dzisiaj łączyła nas Polska: piszemy w języku polskim (najczęściej bez honorariów), wydajemy gazety (najczęściej za darmo), w których pielęgnujemy tradycje, promujemy kulturę, przybliżamy historię, wspierając przemiany demokratyczne w Polsce (często na darmo).
Edycja forumowych spotkań pod kierunkiem prof. Marii Kalczyńskiej miała również podobny charakter, jak u Pana Lisa, jednak ograniczała się do regionu Śląska Opolskiego i obejmowała wyłącznie polonika z Niemiec oraz kresów wschodnich.

Spotkania środowisk dziennikarzy, które organizował Wiesław Lewicki, ówczesny prezes Kongresu Polonii Niemieckiej, skupiały się na mediach internetowych. Na pierwszych z trzech spotkań forumowych dziennikarze z Niemiec założyli portal Polonia Viva oraz Związek Dziennikarzy Polskich w Niemczech, który funkcjonuje do dziś.
Po okresie krótkiego zastoju Teresa Sygnarek, prezeska Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, zainicjowała projekt utworzenia Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych oraz organizowania corocznych zjazdów, początkowo europejskich, od dwóch lat – światowych.

Tak pokrótce wyglądał dotychczasowy krajobraz forumowych spotkań ludzi mediów polonijnych. Nie brałam udziału w pierwszej edycji Forum Światowego, zgłosiłam akces na drugie.
Miejscem spotkania był Kraków – świetny wabik, zgłosiło się ponad 120 chętnych. Oczywiście i ja uległam czarowi tego miasta. Nie było za wiele czasu na dłuższe spacery, czasami udało się wyskoczyć na Rynek – pomnik Adasia, rzeźba Mitoraja, Sukiennice, Klub Pod Jaszczurami, konne dorożki, obwarzanki, hejnału mariackiego (od jakiegoś czasu – dla turystów – co godzinę!). W ostatnim dniu przewidziano dwugodzinne zwiedzanie, ale tempo było tak szybkie, że człowiek nie wiedział czy ma słuchać przewodnika, czy oglądać zabytki?
Miałam nadzieję, iż pobyt w Krakowie pozwoli odbudować dawne i nawiązać nowe, rzeczywiste więzi ze społecznością dziennikarzy polonijnych rozsianych po całym świecie. Niestety organizatorzy przygotowali program trwający od rana do wieczora, zaledwie z krótkim przerwami na kawę, tak przeładowany, że nie było okazji i czasu na dłuższe rozmowy.

W Forum wzięło udział ponad 60 przedstawicieli prasy, radia, portali i telewizji, z 31 krajów. Ja reprezentowałam Blog Polonia, na którym dokumentuję życie Polaków i Polonii berlińskiej z mojej perspektywy. Blog finansuję sama, jest więc całkowicie niezależny od wszelkich podmiotów, czy to biznesowych, czy państwowych lub partyjnych.
W Domu Polonii debatowaliśmy m.in. o krzewieniu polskiej tożsamości poza granicami kraju oraz podnoszenia statusu społecznego Polonii w kraju zamieszkania. Właściwie tematyka wszystkich dotychczasowych spotkań od lat nie uległa zmianie, nowością stały się warsztaty dziennikarskie, jakże potrzebne w dobie postępującej cyfryzacji.

W części oficjalnej został odczytany list od marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego, skierowany do uczestników Forum. Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentował ideę kampanii „Jest nas 60 milionów” i Polonia dla Polski. Jednak ci, którzy czy w mediach czy osobiście wzięli udział w tej imprezie, oceniają ją jako wspieranie snobizmu ludzi biznesu aniżeli wkład w budowanie wspólnoty narodowej.
Uzupełnieniem Forum była debata ekspercka, w której uczestniczyli Teresa Sygnarek, Prezeska Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Danuta Michalska z Mixer Media w Wielkiej Brytanii, Dariusz Bonisławski, Prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, Mariusz Pawłowski, Prezes Polonijnej Agencji Informacyjnej, Waldemar Biniecki z USA, publicysta Tygodnika Solidarność, Roman Śmigielski z Federacji Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich w Danii i redaktor naczelny kwartalnika “Polonia”, oraz Bogumił Rawicz z TV Polonia. Moderatorem debaty był redaktor Marek Zając.
O możliwościach współpracy w budowaniu serwisu obejmującego wiadomości polonijne w skali globalnej, a tym samym kreowania pro-polskich idei i wzajemnej inspiracji przedstawił dyrektor Polonijnej Agencji Informacyjnej, Mariusz Pawłowski.

Następny dzień Forum wypełniły dwa moduły: “Rynek mediów polonijnych” oraz “Warsztaty dziennikarza polonijnego”, obejmujące następujące tematy: “Między prawem dostępu do informacji publicznej a prawem do ochrony wizerunku (banki danych, ochrona danych osobowych)”, “Między prawem autorskim a sztuczną inteligencją”, “Między odpowiedzialnością a klikalnością (etyka, język, fake news, trolling, hejt w sieci)”, “Między etyką dziennikarską a wolnością mediów”. Tematy znakomite, szkoda że przewidziano na nie stanowczo za mało czasu. Sporo pytań pozostało bez odpowiedzi. Szkoda!

W trzecim dniu zaproponowano nam zajęcia praktyczne w trzech grupach tematycznych: Gazety drukowane, Portale i blogi oraz Radio i telewizja. Efektem warsztatów było wydanie biuletynu, stworzenie roboczej witryn oraz prezentacja filmu, podsumowującego obrady. Ogromna radość i satysfakcja, że w tak krótkim czasie udało się tak wiele wspólnie osiągnąć! Brawo my!
***
Wkrótce zostanie opublikowany końcowy komunikat II Światowego Forum Polonijnych w Krakowie.

 

 

PIERWSZY I WAŻNY KROK WYKONANY… korespondencja nadesłana przez dziennikarkę Sophi Chilingaryan z Armenii

W dniach 26-29 września 2019 r. w Krakowie odbyło się II Światowe Forum Mediów Polonijnych zorganizowane przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych.

Forum to stanowiło kontynuację czterech Europejskich Forów Mediów Polonijnych, które odbyły się w latach 2014-2017 i I Światowego Forum Mediów Polonijnych z 2017 r.

W Forum wzięło udział 60 przedstawicieli mediów polonijnych z 31 krajów. Po raz pierwszy pierwszy w Forum reprezentowana też była redakcja kwartalnika wydawanego Polonię w Armenii.

Nie ukrywamy, że na Forum czekaliśmy z niecierpliwością, bo stanowi ono wspaniałą platformę do wymiany doświadczeń i dzielenia się nowymi pomysłami, omówienia problemów i odnalezienia rozwiązań oraz wzajemnego poznania się członków redakcji polonijnych z różnych zakątków świata.

Organizatorzy podkreślili ważną rolę dziennikarzy polonijnych w integrowaniu organizacji polonijnych z Polską. Ważne jest, ażeby dziennikarze polonijni informowali polskie media o wydarzeniach mających miejsce w środowiskach polonijnych, i odwrotnie – informowali swoich czytelników o wydarzeniach w Polsce, budując relacje między 20-milionową Polonią a ponad 40-milionową Polską.

Media Polonijne powinny pomagać Rodakom w integracji ze społeczeństwem, w których się znajdują, jednak również powinny ich bronić przed asymilacją. Polonijne środowiska dziennikarskie można upatrywać jako istotny element stworzenia autentycznej wspólnoty polonijnej w różnych krajach świata, pokazania środowiska polskiego i wzmacniania mostu między Polską a Polonią.

Leitmotiv obrad stanowiła idea: „Polonia dla Polski, Polska dla Polonii” w myśl Kampanii „Jest nas 60 milionów”.

Jednak najważniejszym wydarzeniem całego Forum stało się stworzenie Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych.

Od lat uczestnicy Forów Mediów Polonijnych zgłaszali potrzebę założenia takiego stowarzyszenia dziennikarskiego, które by odpowiadało specyficznym potrzebom dziennikarzy polonijnych. Dlatego powstał pomysł, aby stworzyć własne stowarzyszenie, do którego mogłyby przynależeć media polonijne i w ramach którego mogłyby działać na rzecz krzewienia tożsamości narodowej i dbania o pozytywny wizerunek Polski i Polonii za Granicą.

Grupa entuzjastów z Australii, Irlandii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych utworzyła Komitet Założycielski i przez wiele miesięcy intensywnie pracowała nad ideą, statutem i strukturą przyszłego Stowarzyszenia, głównym celem którego m. in. będzie integracja i współpraca pomiędzy redakcjamii dziennikarzami mediów polonijnych na świecie.

25 września w Krakowie na zebraniu Komitetu Założycielskiego powołano Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych. Postanowiono również, że do czasu pierwszego kongresu Stowarzyszenia członkowie Komitetu założycielskiego będą pełnić funkcję zarządu. Wiadomość o powstaniu Światowego Stowarzyszenia Mediów Polonijnych została przyjęta przez uczestników Forum z wielkim entuzjazmem, co w pewnej mierze podkreśliło aktualność stworzenia Stowarzyszenia, w gronie którego redakcje  polonijne będą mogły działać na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz promowania wysokich standardów dziennikarstwa i edukacji dziennikarskiej,   promowanie społecznej roli dziennikarzy mediów polonijnych oraz dbałość o rzetelną informację o Polonii i Polakachzagranicąoraz o Polsce.

Członkami Stowarzyszenia mogą być dziennikarze, redaktorzy, fotoreportażyści czy freelanserzy pracujący dla mediów polonijnych,pierwszym zadaniem dla zarządu Stowarzyszenia będzie opracowanie zasad wydawania legitymacji dziennikarskich w celu uzyskania akredytacji prasowej zarówno w Polsce, jaki w krajach zamieszkania dziennikarzy.

Podczas Forum zgłoszono propozycję, aby do Stowarzyszenia mogły także przystępować istniejące już krajowe związki dziennikarskie.

Ciekawych i słusznych propozycji było więcej. I ten zachwyt, z którym Forumowicze podeszli do przyszłości Stowarzyszenia spowodował, że uczestnicy Forum dostali obietnicę, że będą informowani o dalszych wydarzeniach związanych ze Stowarzyszeniem.

Jak przyznają założycieli, przed nami ogrom pracy, ale pierwszy i bardzo ważny krok już zrobiono.

 

Komentarze

komentarzy


Artykuł przeczytało 473 Czytelników
Pin It